Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PROGAIA IT SOLUTIONS

Artikel 1 – BEGRIPSBEPALINGEN

In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder:

 1. Progaia: Progaia IT Solutions B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3311 PB) Dordrecht aan de Singel 101, KvK 30137662.
 2. Opdrachtgever: De partij (natuurlijke persoon of rechtspersoon) voor wie Progaia in opdracht werkzaamheden verricht.
 3. Partijen: Progaia en opdrachtgever tezamen.
 4. Werkzaamheden: alle activiteiten en/of werkzaamheden waartoe opdrachtgever aan Progaia opdracht heeft gegeven, of die door Progaia uit anderen hoofde worden verricht voor of namens opdrachtgever, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 5. Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden/activiteiten en de begroting van de aan die werkzaamheden/activiteiten verbonden kosten.
 6. Overeenkomst: de tussen Progaia en opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Progaia en opdrachtgever(s). Per opdracht kunnen aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Wijzingen, aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk met Progaia zijn overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op bestuurders en werknemers van Progaia en/of op eventuele door Progaia ingeschakelde vervangers, derden of hulppersonen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever(s).
 6. Indien Progaia schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende (algemene) voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, voor het overige van kracht.
 7. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten voor de toekomstige overeenkomsten ontlenen.
 8. Opdrachtgever wordt geacht te hebben kennisgenomen en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – OFFERTES EN OPDRACHTAANVAARDING

 1. In de offertes van Progaia wordt uitgegaan van de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens en informatie.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld. De geldigheid van de offertes is beperkt tot 30 dagen na uitgifte tenzij schriftelijk anders vermeld.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Progaia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Een opdracht wordt door Progaia aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
 5. Alleen een schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever die door Progaia is geaccepteerd verbindt Progaia tot het uitvoeren van een opdracht.
 6. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
 7. Desgevraagd zal Progaia voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.
 8. De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst te sluiten, dient op verzoek van Progaia zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.

Artikel 4 – OPDRACHTEN EN WIJZIGINGEN

 1. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal Progaia de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. Overschrijding van de offertes tot 10% worden als een gevolg van onvoorzienbare kostenbepalende factoren, als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 2. De offertes van Progaia worden met grote zorgvuldigheid opgesteld. Eventuele prijsstijgingen (zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse tariefsverhoging) door leveranciers of onderaannemers van Progaia worden zo spoedig mogelijk bij de opdrachtgever gemeld, nadat Progaia hiermee bekend is geworden. Opdrachtgever accepteert bij voorbaat eventuele prijsstijgingen door de leveranciers of onderaannemers.
 3. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Progaia te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen niet schriftelijk opgegeven, dan komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door Progaia.
 5. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
 6. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Progaia wordt overschreden. Opdrachtgever aanvaardt een overschrijding van de levertijd als gevolg van wijzigingen in de opdracht.

Artikel 5 – PRIJZEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
 2. Progaia is gerechtigd om prijswijzigingen als een gevolg van onvoorzienbare kostenbepalende factoren, die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan, in redelijkheid bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Dit zal schriftelijk aan de opdrachtgever worden gemeld.
 3. Progaia behoudt de eigendom van alle goederen, geleverde software en/of andere diensten die zij aan opdrachtgever heeft geleverd, totdat de factuur c.q. facturen volledig zijn voldaan. Eerst na volledige betaling van de openstaande factuur/facturen, gaat de eigendom van de betreffende goederen, software en/of andere diensten over op de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in verzuim is, behoudt Progaia zich het recht voor om de goederen en/of software terug te vorderen of de functionaliteiten uit te zetten zodat opdrachtgever deze niet (meer) kan gebruiken.

Artikel 6 – VERBOD OVERNAME WERKNEMERS PROGAIA

 1. Het is opdrachtgever verboden om werknemer van Progaia, die met de directie uitvoering van de in de overeenkomst van opdracht(en) genoemde werkzaamheden zijn belast, (direct of indirect) in dienst te nemen of in te huren/lenen tijdens of gedurende een periode van een jaar na de uitvoering van de overeenkomsten(en).
  Bij overtreding van dit beding is de opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 50.000,- per overtreding aan Progaia verschuldigd, alsmede een bedrag van € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 7 – BETALINGSTERMIJN

 1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Progaia draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
 3. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van factuur, dan dient opdrachtgever dit uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum kenbaar te maken, bij gebreke waarvan partijen overeenkomen dat de declaratie niet betwist is en derhalve verschuldigd is. Het kenbaar maken van bezwaar tegen een declaratie schort de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien de factuur van Progaia niet binnen de overeengekomen betalingstermijn op de bankrekening van Progaia is bijgeschreven, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vordering van Progaia terstond opeisbaar. Opdrachtgever doet nadrukkelijk afstand van een eventueel recht op verrekening.
 5. Over het openstaande bedrag is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot en met de dag van algehele voldoening een niet voor matiging vatbare maandrente van 1,5% verschuldigd, welke rente wordt gecumuleerd per jaar.
 6. Indien opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever tevens alle incassokosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten verschuldigd die Progaia maakt om de openstaande factuur/facturen betaald te krijgen. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van de rente verschuldigde bedrag met een minimum van € 350,-.
 7. Bij gebreke van tijdige betaling door de opdrachtgever behoudt Progaia zich tevens het recht voor de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen ter zake van de overeenkomst op te schorten of de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Progaia.

Artikel 8 – ONTBINDING

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldaan heeft aan de verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeien is Progaia, na ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en met directe ingang van rechtswege te doen ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever.
 2. In geval van betalingsonvermogen, aanvraag van faillissement, aanvraag van surseance van betaling, aanbieding van een crediteurenakkoord, beslaglegging of dreigende beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtgever direct in verzuim en kan Progaia de overeenkomst met directe ingang van rechtswege ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, zonder dat daartoe een opzegtermijn of ingebrekestelling is vereist.
 3. Indien de overeenkomst eindigt voordat de werkzaamheden zijn voltooid of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, en de verschuldigdheid van de vergoeding van Progaia afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft Progaia recht op de volledige overeengekomen vergoeding.
 4. In het in art. 7 lid 3 bedoelde geval heeft Progaia tevens recht op vergoeding van alle kosten verbonden aan de door Progaia in het kader van de werkzaamheden reeds aangegane externe verplichtingen en zal Progaia alle in het kader van de werkzaamheden tot stand gebrachte materialen aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Voor zover dit leidt tot extra kosten voor Progaia, is Progaia gerechtigd deze extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie (gedeeltelijke) ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

Artikel 9 – LEVERING VAN DIENSTEN EN VERSTREKKEN INFORMATIE

 1. Progaia zal zich inspannen haar diensten te leveren binnen de afgesproken tijd. Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever nimmer het recht om de overeenkomst te ontbinden of tot een schadevergoeding.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Progaia overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Progaia te stellen.
 3. Progaia heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorig lid genoemde verplichting of elke andere verplichting uit hoofde van de gemaakte afspraken heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden en vrijwaart Progaia voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.
 5. Indien door Progaia of (een) door Progaia ingeschakelde derde(n) in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers/derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Progaia de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 10 – ZORGPLICHT EN GEHEIMHOUDING (AVG)

 1. Alle verplichtingen die door Progaia worden aangegaan dragen het karakter van een inspanningsverplichting. Progaia zal de te verrichten werkzaamheden en activiteiten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, (doen) uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
 2. In het bijzonder draagt Progaia, ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt, zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.
 3. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie die hen uit hoofde van de gesloten overeenkomst of ter zake de uitvoering van de werkzaamheden bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim moet gelden.
 4. Door de opdrachtgever aan Progaia verstrekte persoonsgegevens zullen door Progaia alleen worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 5. Partijen verklaren dat zij persoonsgegevens die zij verwerken in het kader van hun samenwerking te allen tijde zullen verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 11 – RECLAMES, KLACHTEN EN BEWIJS

 1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat Progaia de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering schriftelijk bij Progaia reclameren.
 2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
 3. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
 4. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Progaia beslissend.
 5. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van Progaia ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen/aanpassen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Progaia nimmer verplicht.

Artikel 12 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Progaia jegens opdrachtgever voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever, is steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht of werkzaamheden, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten met een looptijd langer dan een half jaar, geldt een verdere begrenzing tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden met een maximum van € 5.000,00.
 2. Progaia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Eveneens uitgesloten is schade die voortvloeit uit het gebruik van haar apparatuur, of uit gebruik van de software die door Progaia aan (gebruikers van) opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Hieronder worden onder andere, maar niet uitsluitend, diverse computervirussen verstaan.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Progaia aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Progaia toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Progaia is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door ingeschakelde derden. Progaia zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van haar gevergd kan worden om in voorkomend geval haar schade vergoed te krijgen door de (verzekeraar van de) derde.

Artikel 13 – VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart Progaia voor vorderingen van derden, waaronder begrepen werknemers van opdrachtgever, wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Progaia geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Progaia voor aanspraken van derden (door Progaia ingeschakelde derden daaronder begrepen, alsmede werknemers van Progaia) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Progaia voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen werknemers van opdrachtgever, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Progaia toegerekend kan worden.
 4. Indien Progaia door derden mocht worden aangesproken voor schade als gevolg van of in verband met de uitvoering van de opdracht/werkzaamheden, dan dient de opdrachtgever zorg te dragen voor adequate en met deskundigheid getroffen voorzieningen en maatregelen. Opdrachtgever is verplicht zich maximaal in te spannen en maatregelen te treffen teneinde de schade voor Progaia zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken. Mocht de opdrachtgever nalaten adequate maatregelen en voorzieningen te treffen, dan is de Progaia, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf noodzakelijke voorzieningen te treffen. Alle kosten verbonden aan deze voorzieningen/maatregelen aan de zijde van Progaia komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Progaia voor alle schade die bij een derde is ontstaan als gevolg van het uitblijven van tijdig getroffen voorzieningen en maatregelen door opdrachtgever.

Artikel 14 – OVERMACHT

 1. In geval Progaia door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Progaia het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks te harer keuze, zonder dat Progaia tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Progaia, hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten, transport-storingen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 15 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Progaia voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden door Progaia voor de opdrachtgever blijven eigendom van Progaia. Indien de opdrachtgever ten tijde van de beëindiging van de relatie met Progaia de ontstane intellectuele eigendomsrechten en materialen wenst te verwerven, kunnen deze, voorzover voor overdracht vatbaar, van Progaia door opdrachtgever worden overgenomen. Overdracht vindt eerst plaats nadat overeenstemming is bereikt over de afkoopsom en nadat al hetgeen door opdrachtgever aan Progaia is verschuldigd, is voldaan. Daaronder wordt mede begrepen eventuele ontwikkelingskosten van de eigendomsrechten.
 3. Progaia zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde Progaia binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.
 4. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
 5. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Progaia.
 6. Progaia is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

Artikel 16 – AARD VAN DE OVEREENKOMST

 1. Progaia behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Progaia de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.
 2. Progaia is gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan c.q. opdrachten te accepteren van andere (concurrerende) opdrachtgevers. Van exclusiviteit is geen sprake, tenzij partijen dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen en hiervoor ook een aanvullende vergoeding is opgenomen in de overeenkomst.

Artikel 17 – AFWIKKELING RELATIE

 1. Alle ontwerpen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde overeenkomst als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden bij Progaia bevinden, zullen door Progaia op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan Progaia verschuldigd is, uit welken hoofde ook, is voldaan.
 2. Voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is, blijven deze algemene voorwaarden van toepassing ook nadat de overeenkomst tussen partijen is geëindigd, ongeacht de wijze waarop deze is geëindigd.

Artikel 18 – OVERDRACHT EN PLICHTEN

 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst(en) of deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. In de situatie dat de (relevante activiteiten van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in of overgedragen aan een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende (rechts)persoon.

Artikel 19 – BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Progaia gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.