Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PROGAIA IT SOLUTIONS

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1.a. Deze voorwaarden zijn, behoudens afwijkingen in de Algemene Voorwaarden van de verschillende aangeboden diensten, van toepassing op elke overeenkomst en rechtsbetrekking tussen Progaia IT Solutions, hierna te noemen Progaia, en een natuurlijk- of rechtspersoon, hierna te noemen opdrachtgever.

1.1.b. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen Progaia ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens interactieve mediabelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet ondernemen.

1.2. Iedere opdrachtgever van Progaia wordt geacht op de hoogte te zijn van, en zich akkoord te hebben verklaard met, de door Progaia gehanteerde en hier omschreven voorwaarden.

1.3.a. Bedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij in  overleg met Progaia tot stand zijn gekomen en door Progaia als zodanig zijn aanvaard.

1.3.b. Voor toepassing van afwijkende en/of andere Algemene Voorwaarden op de overeenkomst gelden dezelfde eisen als in art.1.3.a vermeld.

1.4.a. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

1.4.b. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.

1.4.c. Desgevraagd zal Progaia voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal Progaia de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

1.4.d. Overschrijding van de offertes tot 10% worden als een gevolg van onvoorzienbare kostenbepalende factoren, als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

1.4.e. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door Progaia ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan voor zover daarmee in overeenstemming van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

1.5. Progaia heeft het recht om een opdrachtgever diensten te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

1.6. De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst te sluiten, dient op verzoek van Progaia zijn bevoegdheid ter zake aan te  tonen.

1.7. Progaia is niet aansprakelijk voor problemen of schade die voortvloeien uit gebruik van haar apparatuur, of uit gebruik van de software die door Progaia aan gebruikers ter beschikking wordt gesteld. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, diverse computervirussen verstaan.

Artikel 2 – PRIJZEN, LEVERINGEN EN BETALING

a. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. Progaia is gerechtigd om prijswijzigingen, als een gevolg van onvoorzienbare kostenbepalende factoren, die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan, met de opdrachtgever te verrekenen.

Artikel 3 – OPDRACHTEN EN WIJZIGINGEN

a. Een opdracht wordt door Progaia aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.

b. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.

c. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Progaia te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.

d. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door Progaia.

e. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

f. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Progaia buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden (zie 1.4.e.).

Artikel 5 – BETALINGSTERMIJN

a. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 30 dagen na factuurdatum.

b. Progaia draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.

c. Bij te late betaling zal opdrachtgever, na deswege deugdelijk in gebreke te zijn gesteld, met ingang van de vervaldag van de facturen van rechtswege een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand.

d. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 – OPSCHORTING, STAKING EN ONTBINDING

a. Progaia is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt.

b. Bovendien is Progaia gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met Progaia gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.

c. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

d. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is Progaia alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Progaia gederfde inkomen.

Artikel 7 – LEVERING VAN DIENSTEN

a. Progaia zal zich inspannen haar diensten te leveren binnen de afgesproken tijd. Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever nimmer het recht om ontbinding van de overeenkomst te vragen of schadevergoeding te claimen.

b. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Progaia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Progaia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Progaia zijn verstrekt heeft Progaia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

c. Indien door Progaia of door Progaia ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

d. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Progaia de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 8 – ZORGPLICHT

a. Progaia zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.

b. In het bijzonder draagt Progaia, ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt, zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.

c. Tevens draagt Progaia zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Progaia ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Artikel 9 – RECLAMES, KLACHTEN EN BEWIJS

a. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat Progaia de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het geleverde, schriftelijk reclameren.

b. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

c. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij Progaia worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

d. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

e. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Progaia beslissend.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID VAN VRIJWARING DERDEN

a. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die Progaia aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde Progaia effectief vrijwaart. Progaia zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

b. De opdrachtgever vrijwaart Progaia tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde  software en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van Progaia ex artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 11 – EXONERATIE

a. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van Progaia ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen/aanpassen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Progaia nimmer verplicht.

b. De aansprakelijkheid van Progaia voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of pocket kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

Artikel 12 – OVERMACHT

a. In geval Progaia door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

b. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Progaia, hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport-storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 13 – INTELLECTUELE EIGENDOM

a. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Progaia voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

b. Alle intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden door Progaia voor de opdrachtgever blijven eigendom van Progaia. Indien de opdrachtgever ten tijde van de beëindiging van de relatie met Progaia de ontstane intellectuele eigendomsrechten en materialen wenst te verwerven, kunnen deze, voorzover voor overdracht vatbaar, van Progaia door opdrachtgever worden overgenomen. Overdracht vindt eerst plaats nadat overeenstemming is bereikt over de afkoopsom en nadat al hetgeen door opdrachtgever aan Progaia is verschuldigd zal zijn voldaan. Daaronder wordt mede begrepen eventuele ontwikkelingskosten van de eigendomsrechten.

c. Progaia zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingen van artikel 11 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde Progaia binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.

d. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

e. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Progaia.

f. Progaia is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

Artikel 14 – AARD EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Progaia behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Progaia de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Progaia is gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken opdrachtgever. Indien een opdrachtgever echter exclusiviteit eist, dan is deze voor een nader te bepalen som af te kopen in overleg met Progaia.

Artikel 15 – AFWIKKELING RELATIE

a. Alle ontwerpen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij Progaia bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan.

b. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en Progaia eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 16 – OVERDRACHT EN PLICHTEN

a. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten, uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

b. In de situatie dat de (relevante activiteiten van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder a. bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 17 – BEVOEGDE RECHTER

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Progaia gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.